Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Pontee Partners, s.r.o., IČO: 094 58 557, se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 336605 (dále jen „PONTEE“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany PONTEE, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany PONTEE.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

PONTEE zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které PONTEE poskytujete v souvislosti s přihlášením se k odběru newsletterů a využíváním jeho služeb. Jedná se o tyto osobní údaje:

 • e-mailová adresa

PONTEE dále zpracovává údaje, které o Vás získá tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

 • soubory cookies

PONTEE zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů PONTEE Vaše osobní údaje zpracovává?

 1. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)
  1. V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, PONTEE bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje PONTEE začne zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na www.pontee.cz.
 2. Použití souborů cookies a analýza webových stránek
  1. V případě, že používáte webové stránky PONTEE, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které PONTEE na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti, k propojení se sociálními sítěmi, a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení Vašeho zájmu o zboží.
  2. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.
  3. Více informací o používání cookies a možnosti zamezit zpracování údajů z nich naleznete zde.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • V případě, že PONTEE zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.
 • Více informací o trvanlivosti souborů cookies naleznete zde.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle PONTEE a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery PONTEE. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si PONTEE pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro PONTEE zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které PONTEE pro tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);
 • osoby, které na webových stránkách PONTEE mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našeho webu a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu). Kompletní informace o používání souborů cookies naleznete zde.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany PONTEE?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. souhlas k zasílání obchodních sdělení, zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou PONTEE zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 GDPR);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby PONTEE bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby PONTEE omezilo zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu PONTEE ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany PONTEE byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby PONTEE Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje PONTEE zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany PONTEE byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete PONTEE kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na PONTEE písemně na adrese Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8 či e-mailové adrese info@pontee.cz.